Menu

ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

10 weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

8

ชั่วโมงการเรียนรู้

ระดับเนื้อหารายวิชา พื้นฐานทั่วไป
Course Overview

คำอธิบายรายวิชา

หลักการเขียนคำอธิบายรายวิชาออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ จะต้องเขียนให้มีความยาวประมาน 5 บรรทัด (ประมาน 100 คำ) หรือมากกว่าน้อยกว่าได้ตามความเหมาะสม ควรเขียนคำอธิบายรายวิชาออนไลน์ให้มีความกระชับไม่เวิ่นเว้อ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ในระยะเวลาอันสั้น วิธีการที่ง่ายที่สุดในการเขียนคำอธิบายรายวิชาออนไลน์คือ ให้คำแนะนำกับผู้เรียนว่ารายวิชานี้สอนเกี่ยวกับอะไรบ้าง และเมื่อผู้เรียนเรียนจบแล้วสามารถได้ประโยชน์หรือเกิดความรู้ทักษะอะไรบ้างจากการเรียนรายวิชานี้ และสามารถบอกเพิ่มเติมได้ว่าเนื้อหาบนรายวิชามีความเหมาะสมกับผู้เรียนประเภทอะไร

Learning Outcome

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  • การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ควรคำนึงถึงพื้นฐานของผู้เรียนก่อน
  • การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ควรระบุได้ว่าผู้เรียนสามารถทำอะไรได้บ้างหลังจากเรียนจบ
  • ควรเลือกใช้คำที่สามารถอธิบายพฤติกรรมได้เช่น อธิบาย สาธิต วิเคราะห์ ประเมิน พัฒนาและนำไปใช้ เป็นต้น
  • ใช้ภาษาที่ชัดเจนครอบคลุมสอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้สอนไม่กำกวม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์การเรียนรู้การเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการประเมิน

ชื่อผู้สอน นามสกุลผู้สอน

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ชื่อผู้สอน นามสกุลผู้สอน

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ลิขสิทธิ์ภายใต้โครงการ Thai MOOC Platform อนุญาติให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาสิทธิ์แบบ Cretive Commons เงื่อนไข CC BY NC SA

Top
Main Content