Author: admin

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และรศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ร่วมประชุมหารือกับ รศ.สิตา ทิศาดลดิลก รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์…